ВУЗ ШАГ
   

КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

Функціональні обов'язки керівника гуртка

 

У К Р А Ї Н А

Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

 

 

 

 

Затверджую:                                                 Узгоджено:

                                                                       Директор КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР               Голова ПК

____________Панченко Т.Г.                   ________Григор’єва Т.Г.

 

 

 

П О С А Д О В А  І Н С Т Р У К Ц І Я

керівника гуртка

комунального позашкільного навчального закладу

 

«Центр дитячої та юнацької творчості»

Дніпропетровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Строк введення: 01.09.2012р.

 

 

 

 

                                 м Дніпропетровськ                                 

 

                        

           

І. Загальні положення

 

1.1.     Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики.

1.2.     Керівник гуртка призначається на посаду і звільняється з посади директором комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської міської ради (надалі - КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР).

1.3.     На посаду керівника гуртка призначаються особи, які мають вищу, середньо-спеціальну або іншу професійну (без вимог до стажу роботи)

освіту. Особа, яка не має відповідної освіти, але має достатній  практичний досвід, знання, вміння (наприклад, у галузі народних промислів) та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, за рекомендацією атестаційної комісії КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР як виняток може бути призначена на посаду керівника гуртка.

 1. Керівник гуртка підпорядковується директору, заступнику директора КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР.
 2. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, а також Статутом та локальними правовими актами КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією). Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

Функції 

 

Основними напрямками роботи керівника гуртка є:

2.1. Виконання навчальних планів та програми.

2.2. Надавати знання, формувати вміння і навички по напрямкам роботи диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців.

 

3. Посадові обв’язки

 

Керівник гуртка:

3.1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об’єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання. 

3.2. Надає позашкільну освіту вихованцям. Забезпечує високий науково-педагогічний та організаційно-методичний рівень занять.

3.3. Забезпечує педагогічно-обгрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання), виходячи з психофізіологічної доцільності. Запроваджує нові форми та методи в роботі з гуртківцями.

 1. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.
 2. Працює з гуртками за затвердженою навчальною програмою, навчально-виховним планом  КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР та розкладом занять. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.
 3. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність. Своєчасно проводить записи в журналах про проведену роботу та після закінчення занять здає їх на зберігання методисту. Проведення занять поза КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР оформляє у відповідності до вимог.
 4. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів і нахилів.
 5. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров’я.
 6. Забезпечує участь гуртківців у змаганнях, виступах, концертах, виставках, масових заходах згідно із затвердженим планом роботи КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР.
 7. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) а також педагогічним працівникам.
 8. Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку гурткової роботи.
 9. Оперативно сповіщає адміністрацію про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої до лікарняної допомоги.
 10. Підвищує свій професійний рівень, бере участь у методичній роботі різних форм, відвідує відкриті заняття педагогів позашкільних закладів освіти.
 11. Бере участь у роботі педагогічної  ради та суспільному житті колективу.
 12. Бере участь у науково-дослідницькій роботі закладу, у науково-методичній роботі, пов’язаній з експериментальною діяльністю; проявляє ініціативу щодо організації та проведенні методичних заходів, або участі в них; узагальнює напрацьовані  матеріали з проблеми; сприяє саморозвитку і самореалізації вихованців.
 13. Проходить періодично медичний огляд.
 14. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога в побуті, громадських місцях.

 

4. Права

 

Керівник гуртка має право :

  4.1.  Участь в управлінні згідно зі Статутом закладу.

  4.2. Захист професійної гідності та честі.

  4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

  4.4. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, зокрема,

 адвоката, у разі дисциплінарного чи службового розслідування,

  пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

    4.5.  Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за   

  винятком випадків, передбачених законом.

    4.6. Вільний вибір і використання методик навчання та виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань.

    4.7. Підвищення кваліфікації.

    4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну

кваліфікаційну категорію, розряд.

    4.9. Надання учням під час занять та на перерві обов’язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни; притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР.

 

5. Відповідальність

 

   5.1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров’я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.

   5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

   5.3. За застосування (навіть одноразове) методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, відповідно до трудового законодавства і Закону України  «Про освіту».

  5.4. За завдані закладу чи учасником освітнього процесу у зв’язку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.

 

6. Взаємовідносини

 

Керівник гуртка:

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження в повному обсязі відповідно до розкладу занять, участі в обов’язкових планових заходах і само планування обов’язкової діяльності, для якої не встановлені норми обсягів виконання.

6.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і семестр. План роботи затверджує директор закладу.

6.3. Подає методисту письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше 5 сторінок друкованого тексту протягом 5 днів після закінчення семестру.

6.4. Отримує від директора та методистів інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

6.5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками дітей (особами, що їх замінюють), систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками КПНЗ «ЦДТЮТ» ДМР.