ВУЗ ШАГ
   

КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

План роботи по експеривенту на 2014 - 2015 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

завідувач відділу освіти

_____________ Л.І. Шкленська

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

ПЛАН РОБОТИ

дослідно- експерементальної роботи "Етнокультурне виховання засобами декоративно - ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу

 

 

на 2014 – 2015 навчальний рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на педраді ______.______.2014 рік

протокол № 1

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

 

 

 

І. ВСТУП.

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КПНЗ «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ДМР

У 2013 -2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

  Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 19.06.2012 р. № 722 “Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі  Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської  міської ради Дніпропетровської області на базі вищезазначеного позашкільного навчального закладу проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: “Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу»  .

У результаті ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно- експериментальної роботи педагогічним колективом:

розроблено теоретико-концептуальні положення за темою дослідження;

підготовлено  методичний інструментарій;

вивчено матеріали, які стосуються інноваційних технологій навчання та виховання, їх використання в освітньому процесі позашкільного навчального закладу;

організовується психолого-педагогічний супровід усіх учасників експерименту;

оброблено та накопичуються дані по підвищенню результативності навчально-виховного процесу;

внесено зміни в організацію методичної роботи з педагогами за темою дослідження,

Завершальним періодом виконання Програми ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідження стало стратегічне планування методичної і навчально-виховної роботи навчального закладу: створено цільову програму методичної підготовки педагогів та організації діяльності з учнями з етнокультурного виховання засобами декоративно - ужиткового мистецтва.

 Структура етнокультурного виховання у позашкільному навчальному закладі охоплює напрямки роботи :

дослідницько-експериментальний, який передбачає включення ді­тей і підлітків у науково-дослідну, пошукову діяльність, поширен­ня наукових знань з сфери етнічної культури  та їх перетворення в інструмент творчого ос­воєння світу, написання наукових робіт з питань етнографії, мистецтвознавства, краєзнавства. фольклору, літературної творчості  і захисту їх на конкурсі - захисті науково - дослідних робіт членів і кандидатів Малої академії наук;

 художньо-естетичний — забезпечує художньо-естетичну освіче­ність та вихованість особистості, здатної до саморозвитку і са­мовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури засобами кращих національних і світових культурологічних надбань, сприяє виробленню умінь примножувати культурно-мистець­кі традиції свого народу;

туристсько-краєзнавчий — передбачає залучення до активної діяльності у дослідництві та пошу­ку у сфері знань про комплексну генетичну картину життя пев­них територій, вивчення окремих географічних об'єктів та об'єктів народної спадщини, явищ соціального життя у природно-історичному аспекті;

 дозвіллєво-розважальний — передбачає організацію культур­ного дозвілля дітей та підлітків,придбання і засвоєння знань з етнічної культури свого народу під час участі у народно - календарних святах, спілкування з однолітками у різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, по­ліпшення психологічного здоров'я, зняття психічної та фізичної напруги.

                                                                      ІІ.  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2014 – 2015 навчальному році КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР продовжує роботу згідно з Національною стратегією розвитку освіти до 2021 року. Переходить до ІІІ етапу Всеукраїнського експерименту «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно – ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу обдарованих дітей. За даними показниками визначає основні напрямки роботи:

1.      Ефективне підвищення кваліфікації керівників гуртків КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР в області користування та застосування ІКТ технологій. Перехід до інтенсивного використання можливостей мережі Інтернет, удосконалення рівня навчання та ведення занять за власним напрямком через відкритий доступ до інформаційного простору.

       За планом роботи обласного інституту післядипломної освіти        

      Заступник директора:             Чекунова В.Є.

2.      Удосконалення реалізації заходів серед керівників гуртків та учнів з етнокультурного  виховання згідно з напрямками роботи, шляхом забезпечення інформаційних методичних планів, звітів, фото звітів, статей, Інтернет – блогів.

       Протягом року:                        Керівники гуртків.                                                                                     

 

                    

3.      Організація дослідження змісту та організаційно - педагогічних умов підвишення ефективності етнокультурного виховання засобами декоративно - ужиткового мистецтва.

                                                                                                      Протягом року

                                                                                                      Методист:                   Цариніна С.П.

4.      Розробка нвачально - методичного забезпечення етнокультурного виховання засобами декоративно - ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу.

                                                                                                     Протягом року

                                                                                                      Методист:                   Цариніна С.П.

 

5.      Удосконалення поточного моніторінгу рівня етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу.

       Протягом року

                                                                                                Методист:                   Цариніна С.П.

6.      Організація роботи з підтримки та контролю за розвитком творчої та педагогічної майстерності, проведенню на базі КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР майстер – класів, відкритих занять, бесід, акцій, заходів, семінарів, фестивалів, конкурсів, тренінгів, круглих столів для підвищення культурної та педагогічної майстерності керівників гуртків.

   Протягом року

    Методисти:                     Цариніна С.П., Панченко Д.С.

    Протягом року:               Керівники гуртків.

 

 

 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА

 

 

РОЗРОБКА ПЛАНІВ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ З ЕТНОКУЛЬ-ТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИ-ВНО - УЖИТКОВО-ГО МИСТЕЦТВА./ЦАРИНІНА С. П./

 

НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇДОПОМОГИ ПЕДАГОГАМ В ПІДГОТОВЦІ МЕТОДИЧНИХ ПАПОК З ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗАХОДІВ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІ –ДУАЛЬНИХ ПЛАНІВ РОБОТИ НА РІК

 

/ЦАРИНІНА С. П. ,ПАНЧЕНКО Д. С./

 

АНАЛІЗ МОНІТОРІН-ГОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТ-НОСТІ ВИХОВАНЦІВ.

/ЦАРИНІНА С. П./

 

ПОПОВНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПАПКИ „ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАРОДНИХ МИСТЕЦТВ"

/ПОДЖАРЕ-НКО А.В.

ЦАРИНІНА С.П./

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗА-ЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧ-НИХ УМОВ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВ-НОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВА-ННЯ В ПОЗАШКІЛ-ЬНОМУ НАВЧАЛЬ-НОМУ ЗАКЛАДІ.

 

/ЦАРИНІНА С. П./

 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕСПЕ-ЧЕННЯ ЕТНОКУЛЬ-ТУРНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО -УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА.

 

/ЦАРИНІНА С. П./

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

/ЧЕКУНОВА В.Є./

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ДІАГНОСТУВАН-НЯ РІВНЯ ЕТНОКУЛЬТУР-НОЇ КОМПЕТЕН-ТНОСТІ  УЧНІВ.

 

/ЦАРИНІНА С. П./

 

 

ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВ

НОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

/ЧЕКУНОВА В.Є., ПАНЧЕНКО Д.С.

ЦАРИНІНА С.П./

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАЦІВНИКІВ

ПО МЕТОДИЧНОМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ

НАВЧАЛЬНО –

ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

 

 

 

 

 

 

НАЯВНІСТЬ АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ З ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ.

/ЧЕКУНОВА В.Є., ЦАРИНІНА С. П./

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ  НА ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР КЛАСІВ З КОЖНОГО НАПРЯМКУ РОБОТИ (СЦЕНАРІЙ, ОБЛАДНАННЯ,КАТЕГОРІЯ ЗАПРОШЕНИХ, ПІСЛІ ПРОВЕДЕННЯ -ФОТОЗВІТ)

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

СТВОРЕННЯ БАНКУ ДАННИХ ОБДАРОВА

НИХ ДІТЕЙ

 

/ПАНЧЕНКО Д.С.

 ЦАРИНІНА С.П./

 

 

 

 

 

ПОПОВНЕН-НЯ

ТЕМАТИЧ-

НИХ ПАПОК ЗГІДНО ІНДИ –

ВІДУАЛЬНИХ ПЛАНІВ РОБОТИ НА РІК

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

 

 

 

САМОАНАЛІЗ І САМООЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВ  

НОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

 

/ЧЕКУНОВА

В.Є/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ У РАМКАХ ПРОГРАМИ

«ЕТНОКУЛЬ

ТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВ

НО – УЖИТКОВО

ГО

МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬ

НОГО НАВЧАЛЬ

НОГО  ЗАКЛАДУ»

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПАПОК З ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗВІТІВ ПРО РОБОТУ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

завдання

місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

 

IV. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО - УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

 

місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

 

МЕТОДИЧ-НА ШКОЛА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ "ВИХОВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ."

 

 

 

 

"МИСТЕЦТВО, ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ І ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗВИЧАЄВ ТА ТРАДИЦІЙ УКРАЄНСЬКОГО НАРОДУ."

/ЦАРИНІНА С.П./

 

 

 

"ЕТНОС. НАЦІЯ.

НАРОД. НАЦІОНАЛЬ-НИЙ ХАРАКТЕР УКРАЇНЦІВ."

/ЦАРИНІНА С.П

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИ І МЕТОДИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ-.МЕТОД ПРОЕКТІВ.

/ЦАРИНІНА

 С. П./

 

 

 

 

 

 

НОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ .ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД РОБОТИ.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ УЧНІВСЬ-КИХ НАУКОВО- ДОСЛІДНИХ РОБІТ.

/ЦАРИНІНА С. П./

 

 

ЗАСТОСУВА-ННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОКУЛЬТУР-НОГО ВИХОВАННЯ У РІЗНИХ ВИДАХ ЗАНЯТЬ: РІЗНОВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ, ЦІКАВИНКИ.

(ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ, МАЙСТЕР - КЛАС, ЗАНЯТТЯ - ПРЕС- КОНФЕРЕ-ЦІЯ, ЗАНЯТТЯ- ДИСКУСІЇ, ТРЕНІНГИ).

/ЦАРИНІНА С. П./

 

 

ТРЕНІНГ " КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ".

/ЦАРИНІНА С. П

 

 

ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ З ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ.

/ЦАРИНІНА

 С. П./

 

 

ТРЕНІНГ "ІНТЕРАКТИВ-НІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА."

/ ЦАРИНІНА

 С. П./

 

 

"ЕТНІЧНІ КОНФЛІКТИ -ПРИЧИНИ ВИНЕКНЕННЯ І ЗАСОБИ УРЕГУЛЮВА-ННЯ."

/ЦАРИНІНА

 С. П././

 

ТВОРЧІ ЗВІТИ

 

 

 

 

 

ЗВІТИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ ПО НАПРЯМ

КАМ  РОБОТИ

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

 

ЗВІТИ ЗА ІІ ПІВРІЧЧЯ ПО НАПРЯМ

КАМ  РОБОТИ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

МАЙСТЕР - КЛАСИ

 

 

«ДИВОВИЖНЕ МЕРЕЖИВО ВИТИНАНКИ»

 

/БРОВКО І.Д./

 

 

 

 

«ПИСАНКА ЯК ОБЕРІГ»

 

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

«ГЛИНЯНІ ТРАДИЦІЇ  НАРОДНОЇ СКУЛЬПТУРКИ»

 

/ХУДОЛІЙ О.Б./

 

 

 

«РОЗПИС ТКАНИНИ З  ВИКОРИСТАН

НЯМ МОТИВІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ»

/БАРІНОВА Є.В./

 

 

"СКАРБИ РОДУ- РІЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"

 

/ НЕЖИВИЙ О.В./

 

«ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ ВИТИНАНКИ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ»

/БРОВКО І.Д./

 

«ЕТНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ВИШИВЦІ  ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

 

/ГОЛОВІНА

О.В./

 

 

 

РОСЛИННІ КОМПОЗИЦІЇ У ГРАФІЧНОМУ КОЛАЖІ."

 

/БЕЗЗАБОТНОВА О. А./

 

 

«СВЯТО УКРАЇНСЬКО

ГО ВІНОЧКУ»

 

/КІРІЧЕНКО Н.В./

 

 

«ВИГОТОВЛЕННЯ З БІСЕРУ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКО

ГО

 

НАЦІОНАЛЬ

НОГО КОСТЮМУ -КОМІРЦЯ ТА ГЕРДАНУ»

 

/МЕЛЬНИК Т.Г./

 

«СИМВОЛІКА РВАНКИ»

 

/СЕЛІВАНОВ А.С./

 

 

 

 

«САКРАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ»

/ГОЛОВІНА О.В./

 

 

 

 

 

 

"ПРИРОДНІ МОТИВИ- ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕТРИКІВСЬ-КОГО РОЗПИСУ"

/СПІЛЬНІК В. Т/.

 

«ПРИ ДОРОЗІ КУЩ КАЛИНИ»

 

/КІРІЧЕНКО Н.В./

 

 

 

"ЕТНОГРА-

ФІЧ НІ ВІДМІННОСТІУ КОЛАЖІ ІНТЕР' ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕН-НЯ."

/БЕЗЗАБОТНО-ВА О. А./

 

 

«ЛЕГЕНДИ ТА ПРИКАЗКИ ПРО ПИСАНКУ»

 

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

«ПАСХАЛЬНЕ ЯЙЦЕ - КВІЛІНГ»

 

/МЕЛЬНИК Т.Г./

 

«ТРАДИЦІЙ

НИЙ РОЗПИС НА ПОЛТАВСЬКИХ МИСКАХ»

/ХУДОЛІЙ О.Б./

 

 

 

"ТВАРИНИ ТА ПТАХИ У КОМПОЗИЦІЇ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ."

/СПІЛЬНИК.

 В. Т./

 

 

 

 

"ГЕОМЕТРИЧ-НА РІЗЬБА ПО ДЕРЕВУ- КОРІННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ"

/НЕЖИВИ О. В./

 

«ЦІЛІСНА ТА ОКРЕМА ВИТИНАНКА»

 

/СЕЛІВАНОВ А.С./

 

 

 

«ВИКОРИСТАН

НЯ РЕЗЕРВУ В ЕЛЕМЕНТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО

ГО КОСТЮМУ - ХУСТИНІ»

/БАРІНОВА Є.В./

завдання

місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

 

 

 

V. НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

 

       місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

ЗМІСТ РОБОТИ

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ КАНДИДАТІВ У ДІЙСНИІ ЧЛЕНИ МАНМ

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

ЗДАЧА КАНДИДАТА

МИ МАНМ ЗАЛІКОВОЇ РОБОТИ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

 

 

ЗАХИСТ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬ

КИХ РОБІТ

 

/ВИХОВАНЦІ/

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

НАГОРОДЖЕН

НЯ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ МАНМ

 

/ВИХОВАНЦІ/

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

ТЕМИ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬ

КИХ РОБІТ ВИХОВАНЦІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ ЕТНОКУЛЬТУР

НОГО ВИХОВАННЯ

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО – УЖИТКОВИЙ ВІДДІЛ:

«ВИТИНАНКА» - «КОМПОЗИЦІЯ ТА СИМВОЛІКА ПЕТРИКІВСЬКОГО РУШНИКА  В ТЕХНИЦІ ВИТИНАНКИ»

«ПИСАНКАРСТВО» - «ПИСАНКИ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ», «СОЛЯРНІ ЗНАКИ В ПИСАНКАРСТВІ»

«ПАПЕРОПЛАСТИКА» -

«КЕРАМІКА» - «ОБРАЗИ ТВАРИН В НАРОДНИХ ТРАДИЦІЯХ ТА ЗВИЧАЯХ»

«РОКСОЛАНА» - ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕКОНСТРУЮВАННЯ СТАРОВИННИХ ОБРЯДОВИХ РУШНИКІВ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ

«ГОБЕЛЕНИ» - «ЗОБРАЖЕННЯ КОТІВ В УЯВІ ТА ВІРОВАННІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»

«ШТУЧНІ КВІТИ» - «БОВОВНЯНА АКВАРЕЛЬ»

«ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС» - «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС І СУЧАСНІСТЬ»

«БАТІК» - «УКРАЇНСЬКІ МОТИВИ У ВИШИВЦІ»

ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНИЙ ВІДДІЛ:

«ШКОЛА ЮНИХ ВЕДУЧИХ» - «УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ СВЯТА ОСІННЬОГО ЦИКЛУ»

СОЦІАЛЬНО – РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК:

САМРАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ПАРЛАМЕНТ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА –

 

 

 

ТЕМИ

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦІЬ

КИХ РОБІТ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ДЕКОРАТИВНО – УЖИТКОВОГО ВІДДІЛУ

 

 

 

ПОДЖАРЕНКО А.В. –  «ВПЛИВ ПИСАНКАРСТВА НА ЕСТЕТИЧНИЙ. ДУХОВНИЙ ТА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ»

БРОВКО І.Д. – «ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ВИТИНАНЦІ»

ХУДОЛІЙ О.Б. – «ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ НАРОДНОГО ГОНЧАРНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ, ЙОГО ВПЛИВ НА ВИХОВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

КІРІЧЕНКО Н.В. – ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕКОНСТРУЮВАННЯ СТАРОВИННИХ ОБРЯДОВИХ РУШНИКІВ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ

САНЬКО Н.О. – «ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ ІЗ СОЛОМИ В ЕЛЕМЕНТАХ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»

СЕЛІВАНОВ А.С. –

СПІЛЬНИК В.Т. –  «ІСТОРІЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ В КОЛЕКЦІЇ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ»

БАРІНОВА Є.В. – «УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО У ТЕХНІЦІ ХОЛОДНОГО БАТІКУ І ВІЛЬНОГО РОЗПИСУ»

БЕЗЗАБОТНОВА О.А. –  «ЕТНОДИЗАЙН У ГРАФІЧНОМУ КОЛАЖІ»

МЕЛЬНИК Т.Г. – «ТЕХНІКА ВИГОТОВЛЕННЯ БОВОВНЯНОЇ АКВАРЕЛІ»

 

 

завдання

       місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

 

VIII. НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО МАСОВА РОБОТА

       місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

ЗАХОДИ ПО ГУРТКАХ

 

 

«ВИРІЙ ТАЛАНТІВ» - ВІДКРИТТЯ ТВОРЧООГО СЕЗОНУ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

 

 

«МОЄ МІСТО – МОЯ ГОРДІСТЬ» - ЗАХОДИ ДО ДНЯ МІСТА

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

ЕКСКУРСІЯ У ВИСТОВОЧНІЙ ЗАЛІ "ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРАТИВНО - УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ."

/ ЮНІ ЕКСКУРСО-ВОДИ./

ЦАРИНІНА С. П.

 

ЕКСКУРСІЯ ДО МІСЦЯ ПЕРШОГО ПОСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІІ СУЧАСНОГО ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ.

/СТОВОЛОСО-ВА І.С./

 

МАЙСТЕР - КЛАС

З ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ У РАЙОНОМУ ПАРЛАМЕНТІ ДІТЕЙ.

/ПОДЖАРЕНКО Г. В./

 

 

 

"НАРОДНІ ОБРЯДОВІ СВЯТА ОСІНЬОГО

ЦИКЛУ."

/ ГРИГОР' ЄВА

 Т. Г./

 

 

ЕКСКУРСІЯ У ВИСТОВОЧНІЙ ЗАЛІ "РІЗДВЯНІ ВИЗЕРУНКИ ."

/ ЮНІ ЕКСКУРСО-ВОДИ./

ЦАРИНІНА

 С. П.

 

 

 

 

"СВЯТО НАРОДНИХ ІГОР"

/ТАНГРАМ/

 

 

«У КОЖНИЙ ДІМ ЗАГЛЯНЕ ПІСНЯ» - ЩЕДРІВКИ, КОЛЯДКИ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

 

 

 

 

 

БРЕЙ -РІНГ

"НАШІ КОРІННЯ"

/" ІНТЕЛЕКТ".

ПАНЧЕНКО

Т. Г./

 

"ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА В УМОВАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО МІСТА."

( РОБОТА З БАТЬКАМИ )

/ ПАНЧЕНКО Д. С./

 

"МАСЛЕНИЦЮ ЗУСТРІЧАЄМО, ЗИМУ ПРОВОЖА-ЄМО."

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ,ГРИ-ГОР' ЄВА Т. Г../

 

МАЙСТЕР - КЛАС З ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВОДКІВ ТА ОШЕЙНИКІВ З БІСЕРОПЛЕТІННЯ У ГУРТКУ" ЮНИЙ ХЕНДЛЕР."

/КІРИЧЕНКО Н. В./

 

ЕКСКУРСІЯ У ВИСТОВОЧНІЙ ЗАЛІ "ПАСХАЛЬНІ КОЛЬОРИ."

/ ЮНІ ЕКСКУРСО-ВОДИ./

ЦАРИНІНА

 С. П/

 

 

 

МАЙСТЕР - КЛАС З ВИГОТОВЛЕН-НЯ НАМИСТА З ПОЛІМІРНОЇ ГЛІНИ."

/

 

«ФІЄРІЯ ТАЛАНТІВ» СВЯТО ЗАКІНЧЕННЯ ТВОРЧОГО СЕЗОНУ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ/

завдання

       місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

ІХ. УЧАСТЬ У РАЙОННИХ  КОНКУРСАХ ТА ЗАХОДАХ

місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

РАЙОННІ МАСОВІ ЗАХОДИ

 

 

СВЯТО ВІДКРИТТЯ ТВОРЧОГО СЕЗОНУ «У ВИРІЇ ТАЛАНТІВ»

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

 

 

РАЙОННИЙ КОНКУРС «ПІВ ГОДИНИ НА ДИВА»

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

 

 

РАЙОННЕ СВЯТО «150 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

ЗАХОДИ ЩОДО СВЯТКУВАННЯ 71 – Ї РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА ДНІ-СЬКА ТА 70 – Ї РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

 /ЧУБ І.В./

 

 

РАЙОННИЙ КОНКУРС «ЮНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ»

 

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

 

 

 

РАЙОННИЙ КОНКУРС «СОБОРИ НАШИХ ДУШ»

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

РАЙОННИЙ КОНКУРС «СВЯТИЙ НАУМ – НАВЕДЕ НА УМ»

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

РАЙОННИЙ ЗАХІД «МОЯ КРАЇНА – ЦІЛИЙ СВІТ»

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

 

РАЙОННИЙ КОНКУРС «ТВОРЧЕ МАЙБУТНЄ»

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

СВЯТО ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

 

РАЙОННА ВИСТАВКА «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ – МОЯ ЗЕМЛЯ»

ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

РАЙОННІ СВЯТКОВІ ВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ, ЩЕДРІВКИ, КОЛЯДКИ

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

РАЙОННИЙ КОНКУРС «ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ УКРАЇНУ»

 

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

 

 

РАЙОННИЙ КОКНКУРС

 «І  НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ..»

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

 

РАЙОННИЙ

КОНКУРС

«КРОК У МАЙБУТНЄ»

 

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

./

 

РАЙОННА ВИСТАВКА «І НА ТІМ РУШНИКОВІ»

 

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

 

 

РАЙОННА ВИСТАВКА «ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

 

 

 

СВЯТО      ЗАВЕРШЕННЯ ТВОРЧОГО СЕЗОНУ

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

завдання

місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

 

 

 

 

Х. УЧАСТЬ У МІСЬКИХ КОНКУРСАХ ТА ЗАХОДАХ

 

місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

МІСЬКІ

МАСОВІ ЗАХОДИ

 

 

УРОЧИСТОСТІ ДО 238 – Ї РІЧНИЦІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВ

СЬКА

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

 

 

" З ПЕРШИХ СТОРІНОК."

(ТВОРЧА ГРА ДЛЯ УЧНІВ 1-2 КЛАСІВ З ДЕКОРАТИВНО - УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА.)

/ЦАРИНІНА С. П./

 

«ЧИСТЕ НЕБО НАД ДНІПРОМ» ДО ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВ

СЬКА    І  70 –РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

 

/ЧУБ І.В./

 

 

 

 

«ПІВ ГОДИНИ НА ДИВА»

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

 

 

 

 

«ЮНИЙ МАЙСТЕР

НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ» ВИСТАВКА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

ВІДБІРКОВИЙ ТУР ДО УЧАСТІ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ "ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ"(ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ ЗА НАПРЯМКАМИ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ).

/ПОДЖАРЕНКО А.В.,КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ./

 

 

«ДЕБЮТ» МІСЬКА ВИСТАВКА

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

 

«СВЯТИЙ НАУМ – НАВЕДЕ НА УМ»

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

«СОБОРИ НАШИХ ДУШ»

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

 

«МІЙ  РІДНИЙ КРАЙ – МОЯ ЗЕМЛЯ» ВИСТАВКА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

«ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ УКРАЇНУ»

 

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

 

 

 

«КРОК У МАЙБУТНЄ» ВИСТАВКА З ДИЗАЙНУ

 

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СБІРКИ «СОБОРИ НАШИХ ДУШ»

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

 

 

«І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ..» КОНКУРС ЧИТЦІВ

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

 

 

 

 

«І НА ТІМ РУШНИКОВІ»

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

 

 

 

 

КОНКУРС «

ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

/ПОДЖАРЕНКО А.В./

 

«ЕКОНОБАТ» АКЦІЯ

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

 

«ЗБЕРЕЖЕМО ПЕРЕМОГУ НА ЗЕМЛІ» ДЕКАДА ДО  70 РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ

/ГРИГОРЄВА Т.Г., ЧУБ І.В., ПАНЧЕНКО Д.С./

 

ДЕКАДА ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

 

/ГРИГОРЄВА Т.Г./

завдання

місяць

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. КОНТРОЛЬ ТА КЕРІВНИЦТВО

 

місяць

завдання

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

 

ТЕМАТИЧ

НИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

РОБОТА КОЛЕКТИВУ ПО НАПОВНЕННОСТІ  ГРУП ТА ЗБЕРЕЖЕННЮ КОНТИНГЕНТУ ВИХОВАНЦІВ

 

/ЧЕКУНОВА В.Є../

/нарада при директорові

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ГУРТКІВЦІВ ТА  ДІТЕЙ РАЙОНУ ПІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ

 

/ГРИГОР’ЄВА Т.Г./

/оперативна нарада/

 

 

 

РОБОТА КОЛЕКТИВУ ПО НАПОВНЕННОСТІ  ГРУП ТА ЗБЕРЕЖЕННЮ КОНТИНГЕНТУ ВИХОВАНЦІВ

 

/ЧЕКУНОВА В.Є../

/нарада при директорові

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ГУРТКІВЦІВ ТА  ДІТЕЙ РАЙОНУ ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ

 

/ПАНЧЕНКО Т.Г./

/оперативна нарада/

 

ІНДИВІ

ДУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

РОЗРОБКА ПЛАНІВ  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ.

/ЦАРИНІНА С.П./

 

КОМПЛЕКТУВАН

НЯ МЕТОДИЧНОЇ ПАПКИ ЗГІДНО ІНДИВІДУАЛЬ

НОГО ПЛАНУ

 

/КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ЧЕКУНОВА В.Є. ПАНЧЕНКО Д.С.. ЦАРИНІНА С.П./

 

 

ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР –КЛАСІВ

З ПРОГРАМИ «ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО – УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА»

 

/ЦАРИНІНА С.П./

 

 

 

ЗДАЧА КАНДИДАТІВ В ДІЙСНІ ЧЕЛНИ МАНМ ЗАЛІКОВИХ РОБІТ ЗА РІК

 

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

РЕЙТИНГ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ВИХОВАНЦІВ У ГРУТКАХ

 

/ЦАРИНІНА С.П./

 

ТВОРЧІ ЗВІТИ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ЗА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

/ПАНЧЕНКО Д.С./

 

ОГЛЯДО

ВИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЛАНІВ З РЕАЛІЗАЦІЇЇ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ, ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГРАМ

 

/ПАНЧЕНКО Т.Г./

 /нарада при директорові/

 

 

 

 

 

ЩОМІСЯЧНА ПЕРЕВІРКА ЖУРНАЛІВ ОБЛІКУ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ  /оперативні наради/