КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

Сторінка методиста

За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога, визначення його потреб, професійних інтересів та шляхів їх задоволення.

         Інформаційно-методична робота в Центрі проводиться згідно із законом України «Про освіту», закону України «Про позашкільну освіту», Концепцією Державної програми роботи з обдарованою молоддю і розглядається не лише як засіб підвищення кваліфікації педагогів, а й як система безперервної післядипломної освіти, яка є органічною складовою частиною усього змісту діяльності закладу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

         Педагогічні працівники виявляють усе більший інтерес до самореалізації як  усвідомлення виконавчо-результативного процесу саморозвитку.

         Інформаційно-методична робота в закладі відбувається згідно ст. 22 закону України «Про позашкільну освіту» водночас з науково-дослідницькою, але має свої особливості, бо носить прогнозуючий, а не констатуючий характер.

         Вона спрямована на втілення орієнтованого на особистість підходу в  навчально-виховному процесі та на формування мотивації до самоосвіти як педагогів, так і вихованців  шляхом поєднання їх творчої активності.

         Структура інформаційно-методичної роботи відповідає потребам педагогів. Планування здійснюється на підставі діагностики потреб керівників гуртків  у вдосконаленні педагогічної майстерності, бажань ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями, можливостями їх застосування для розвитку вихованців.

         Інноваційний потенціал закладу – це здатність створювати, сприймати та реалізовувати нововведення.

             Народна мудрість говорить: «Хто сам не рухається вперед, тому важко підштовхувати інших». На цій основі в Центрі створена модель управління інноваційною діяльністю, яка дає змогу реалізувати й вивчити практичну доцільність упровадження освітніх інновацій.

 В управлінні інноваційними процесами ми застосовуємо нові принципи управління й створення при цьому відповідних умов для :

- постійної реалізації освітніх нововведень;

- надання конкурентоспроможних освітніх послуг;

- здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

- до профільну підготовку вихованців за 3-4 напрямами, їх адаптованість до швидко змінюваних вимог суспільства.

        І етап – підготовка педагогічного колективу до нововведень передбачає визначення:

- актуальності нововведення ( за анкетуванням, соціальному замовленню, відповідності потребам закладу);

- результативності (оцінювання на основі здобутків)

- рівня розвитку потреб та інтересу педагогів щодо інновацій;

- методичної розробленості ідеї та умов, необхідних для їх засвоєння.

          Мета підготовчого етапу : підвищення теоретичного рівня за отриманою проблемою керівників гуртків, конкретизація завдань із розробки матеріалів щодо впровадження інновації, ознайомлення з досвідом педагогів-новаторів інших позашкільних закладів.  

          Зважаючи на національний характер освіти і виховання, багаторічні надбання нашого регіону в розвитку народних ремесел, саме цей напрямок було визначено пріоритетним для нашого закладу і у 2006 році колектив провів підготовчу роботу і на базі 9 гуртків народного профілю Будинку дитячого мистецтва створено і офіційно зареєстровано Малу Академію народних мистецтв – єдину в місті Дніпропетровську. 15 дійсних членів та 45 кандидатів у члени МАНМ проводять етнографічні дослідження, вивчають традиції та звичаї рідного Придніпров’я. Навчальні програми адаптовані під Малу Академію народних мистецтв, рішенням виконкому збільшено кількість годин для індивідуальних занять.

          За анкетуванням і замовленням батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади, відкрили гурток психокорекції поведінки малят при підготовці до школи.

          В клуб кінологів введено програму по хендлеру – підготовці собак до участі у виставках і підготовці вихованців для отримання свідоцтв експертів-кінологів по видам собак, інструктор-дресирувальник за робочими якостями. 4 наші вихованці зі своїми чотириногими друзями проходили службу на кордоні, 2-є залишилося на понад строкову службу, мають нагороди як хлопці так і їх вихованці.

          В зразковому музеї Бойової Слави «Шляхами пам’яті» створено експозицію «Інтернаціональні зв’язки з народами демократичних країн 1956-1989 років», де значну частину посіли експонати часів війни в Афганістані, музей став центром патріотичного виховання.

           ІІ етап – визначення й постановка мети та завдань на основі аналізу наявної практики – вивчається ефективність роботи над проблемою в умовах закладу, рівень засвоєння керівниками гуртків нових теоретичних положень і їх вплив на вдосконалення практики навчання і виховання наших вихованців.

           Робота адміністрації Центру з упровадження педагогічних інновацій спрямована на вирішення наступних завдань:

-         мотивування вибору педагогічних інновацій для впровадження;

-         аналіз стану попереднього впровадження нововведень у практику діяльності закладу;

-         конкретизацію змісту нововведень, видів і форм роботи з їх упровадження;

-         морально-психологічну й практичну підготовку керівників гуртків до реалізації нововведення;

-         добір літератури, розробку необхідного методичного забезпечення;

-         контроль і облік досвіду впровадження, підбиття підсумків і узагальнення результатів (двічі на рік - на засіданнях педагогічної ради і нарадах при директорові, в травні кожного року - захист науково-дослідницьких робіт вихованців і керівників гуртків);

-         звітування про роботу (двічі на рік перед батьками та громадськістю, щомісяця – відкриті заняття для батьків, творчі звіти колективів, лише в цьому навчальному році вихованці Будинку дитячого мистецтва отримали понад 90 грамот та дипломів в конкурсах різного рівня, 6 робіт вихованців Малої академії народних мистецтв зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах);

-         поширення досвіду (на базі Центру за останні 5 років проведено Всеукраїнський семінар по напрямам діяльності закладу для директорів позашкільних закладів обласних центрів, 2 семінари для директорів і методистів позашкільних закладів нашої області).

         На ІІІ етапі – планування процесу впровадження інноваційних технологій – розроблено алгоритм перетворення педагогічної ідеї на педагогічну технологію.

        Серед основних складових інноваційного процесу є функція контролю, ми використовуємо початковий, поточний і кінцевий контроль за допомогою розроблених критеріїв.

         Здійснення інноваційної діяльності скорочує час, витрачений:

вихованцями – на засвоєння теоретичних знань, практичних умінь і навичок;

керівниками гуртків – на виконання основних функцій;

адміністрацією – на виконання управлінських функцій.

          Управління інноваційною діяльністю неможливе без управління самоосвітньою діяльністю керівника гуртка, яке має читко окреслені завдання:

-         створення педагогу умов для інтелектуального, соціального й духовного розвитку, самореалізації;

-         досягнення оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості керівника гуртка;

-         забезпечення максимальної мобілізації психічних ресурсів особистості з метою її самореалізації.

На моніторі ви бачите алгоритм самоосвітньої діяльності педагога.